Lake Granbury Shrine Club

Gary Davis, President

  Gary Davis